phone icon search icon
secondary menu iconsecondary menu icon

MENU

secondary menu icon secondary menu icon

Egzamin

Polski instytut certyfikacji

Po każdym szkoleniu odbywa się egzamin certyfikujący przeprowadzany przez Polski Instytut Certyfikacji (POLINCERT). Jest to jednostka certyfikująca, która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w wybranych obszarach. Działa ona przede wszystkim w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17024:2012 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby”

Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim i obowiązują w całej strefie euro gospodarczej. Koszt egzaminu wynosi 200 zł i jest wliczony w cenę szkolenia.

Polski Instytut Certyfikacji powstał w oparciu o poniższe przepisy prawne:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141)

Art. 2373 § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002, Nr 191, poz. 1596)

§ 4.1. Ruchome maszyny z własnym napędem mogą być obsługiwane wyłącznie przez pracowników odpowiednio przeszkolonych w zakresie ich bezpiecznej obsługi.

§ 29. Jeżeli obsługa, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, pracodawca powinien zapewnić, aby czynności te wykonywane były przez pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie kwalifikacje.

§ 32. Pracodawca podejmie niezbędne działania, aby pracownicy:

1) użytkujący maszyny odbyli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpiecznego ich użytkowania.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

§ 64. 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:

3) obsługiwane przez przeszkolone osoby.

§ 66. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

§ 75. 3. Ocena stopnia zużycia haków i ustalenie ich przydatności do dalszej pracy powinny być przeprowadzane przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

§ 104. 1. Obsługa pistoletu do wstrzeliwania kołków może być powierzona wyłącznie osobie posiadającej wymagane uprawnienia.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 11.06.2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2002, Nr 169, poz. 1650)

§ 61.1. Jeżeli obsługa, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – pracodawca powinien zapewnić, aby czynności te wykonywane były przez pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie przygotowanie.

§ 65. Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia.