phone icon search icon
secondary menu iconsecondary menu icon

MENU

secondary menu icon secondary menu icon

Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ OBOWIĄZUJĄCY W AKADEMII DOBREJ JAZDY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 • Niniejszy Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Akademii Dobrej Jazdy, zwanej dalej „ADJ”.
 • ADJ prowadzi działalność na podstawie zezwolenia nr 01200264 wydanego przez Prezydenta Wrocławia, uprawniającego do prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii: AM, Al, A2, A,.B, B+E, C, C+E, D1, D, D+E oraz instruktorów i wykładowców nauki jazdy.
 • ADJ organizuje także szkolenia operatorów maszyn i urządzeń, szkolenia spawaczy, inspektorów NDT, kursy BHP i pierwszej pomocy. 
 • Klient zapisuje się na kurs poprzez złożenie podania o udział w szkoleniu, zwanego dalej Podaniem.
 • Dane ADJ: 
Akademia Dobrej Jazdy, Zofia Rabsztyn, NIP 8971207707, REGON: 932721100
ul. Wiaduktowa 21 ul. Bierutowska 1a, ul. Sienkiewicza 128
52-111 Wrocław 51-317 Wrocław 50-340 Wrocław
tel.: 575757408       
email: adjsuperosk@gmail.com  
informacje dotyczące szkoleń kierowców: www.naukajazdy.wroc.pl, www.akademiakierowcyzawodowego.pl, www.akademiamotocyklisty.pl,
pozostałe szkolenia:www.akademiaoperatora.pl, www.akademiaspawania.pl, www.akademiadlaprzemysłu.pl, 

§ 2 WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS
 • Uczestnikiem szkolenia może być osoba pełnoletnia z zastrzeżeniem, że w przypadku kursów prawa jazdy wymagany wiek określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • ADJ jest uprawniona do weryfikacji tożsamości Klienta przed rozpoczęciem jak i w trakcie trwania szkolenia, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • Do kursu prawa jazdy może przystąpić osoba, która uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, a w przypadku kierowców zawodowych również orzeczenie psychologiczne. W przypadku braku takiego orzeczenia ADJ nie może przeprowadzić kursu dla takiej osoby, w związku z brzmieniem art. 22 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz odpowiednio lit. b ustawy o kierujących pojazdami. Art. 22 tej ustawy określa również inne przypadki w jakich ADJ jest obowiązana do odmowy przeprowadzenia szkolenia. Jeśli Klient wniósł opłatę za kurs, ADJ po poinformowaniu o zaistnieniu przesłanek odmowy, niezwłocznie zwraca Klientowi taką opłatę. 

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W ORGANIZOWANYCH KURSACH 
 • Warunki udziału w kursach prawa jazdy, kursach dla wykładowców i instruktorów nauki jazdy, kursach dla kierowców wykonujących przewóz drogowy określa odpowiednio ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U 2011 r. nr 30, poz. 151 z późń. zm.) oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 r. nr 125, poz. 1371 z późn. zm.).
 • Szkolenia operatorów maszyn budowlanych odbywają się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU. 2001 r. nr 118, poz. 1263, z późn. zm.) .
 • Szkolenia spawaczy, inspektorów badań nieniszczących oraz operatorów maszyn odbywają się zgodnie z procedurą odpowiedniej jednostki egzaminującej, tj.: TUV, Polskiego Instytutu Certyfikacji, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Instytutu Spawalnictwa (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa). 
 • Klient jest obowiązany do przestrzegania zasad BHP wywieszonych w salach wykładowych oraz respektowania poleceń osób prowadzących szkolenia w tym zakresie.
 • Klientom zabrania się samodzielnego używania maszyn i urządzeń bez nadzoru instruktora ADJ. Uczestnicy szkoleń z zakresu spawania, lutowania, zgrzewania, cięcia oraz badań NDT są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem spawalni, wywieszonym w pomieszczeniu praktyk spawalniczych i ścisłego przestrzegania tego regulaminu. 

§ 4 OBOWIĄZKI AKADEMII DOBREJ JAZDY 
 • ADJ zobowiązuje się̨ do przeprowadzania szkolenia w zakresie prawa jazdy zgodnie z:
 • ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 r. nr 98, poz. 602 z późń. zm.),
 • ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 r. nr 30, poz. 151 z późń. zm.), 
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r., w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 r., poz. 280 z późń. zm.),
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2018 r., poz. 1206) 
 • Ponadto, ADJ jest obowiązana do: 
 • świadczenia usług szkoleniowych zgodnie z przepisami prawa, odpowiednimi programami nauczania oraz procedurami szkoleniowymi dostępnymi w biurze ADJ, 
 • zapewnienia Klientom odpowiedniej infrastruktury szkoleniowej (sal wykładowych, placu manewrowego, spawalni, poligonu) oraz odpowiedniego sprzętu szkoleniowego wraz z niezbędnym wyposażeniem (pojazdów samochodowych, maszyn, spawarek),
 • wydania Klientowi odpowiednich materiałów dydaktycznych, jeżeli kurs obejmuje zajęcia teoretyczne,
 • wydania Klientowi zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

§ 5 OPŁATY ZA SZKOLENIE 
 • Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny kursu określonej w Podaniu jednorazowo w chwili jego składania lub w częściach z zachowaniem poniższych zasad:
– 10% ceny szkolenia – w dniu złożenia Podania,
– 50% ceny szkolenia – do dnia zakończenia zajęć teoretycznych, 
– 100% ceny szkolenia – do dnia zakończenia połowy zajęć praktycznych.
 W przypadku płatności w częściach, cena kursu jest wyższa o 100 zł od ceny uiszczonej w całości w dniu złożenia Podania.
2. Inne opłaty: 
 • odtworzenie karty zajęć praktycznych/ teoretycznych – 100 zł,
 • wydanie duplikatu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – 100 zł,
 • nie stawienie się na umówionych zajęciach z doskonalenia techniki jazdy odbywających się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy – 600 zł,
 • godzina zajęć dodatkowych/uzupełniających – określona na stronie www.naukajazdy.wroc.pl ,
 • nieobecność na umówionych zajęciach praktycznych – 75% wartości godziny zajęć dodatkowych/uzupełniających,
 • egzamin wewnętrzny teoretyczny – 10 zł za każdy egzamin po 3 wynikach negatywnych,
 • drugi i kolejny egzamin praktyczny – równowartość ceny godziny zajęć dodatkowych/uzupełniających,
 • w przypadku zmiany formy zajęć praktycznych z internetowej na wykłady stacjonarne w trakcie szkolenia – 200 zł.

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
 • Klient obowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych odbywających się zgodnie z planem szkolenia dostępnym w biurze ADJ, wydawanym na pierwszych zajęciach danego kursu. O terminie pierwszych zajęć Klient otrzymuje informację podczas składania Podania. W zależności od rodzaju szkolenia zajęcia praktyczne mogą być umawiane indywidualnie w biurze ADJ lub z instruktorem ADJ.
 • Po zajęciach Klient otrzymuje SMS-em na numer telefonu wskazany w Podaniu link wygenerowany przez system ADJ. Do odebrania i potwierdzenia linku potrzebny jest telefon komórkowy z dostępem do Internetu.
 • Klient zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia odbycia zajęć poprzez potwierdzenie (kliknięcie) przesłanego linku. W przypadku braku telefonu komórkowego z dostępem do Internetu, Klient potwierdza udział w zajęciach podpisem na odpowiednim wydruku.
 • Jeśli Klient przystąpi do kursu w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu albo innego środka odurzającego, lub będzie zachowywał się w sposób prowadzący bezpośrednio do zagrożenia utraty życia, zdrowia lub zniszczenia mienia, ADJ ma prawo wykreślić Klienta z listy uczestników szkolenia. ADJ jest uprawniona do wykreślenia Klienta również w przypadku innego zachowania utrudniającego w znacznym stopniu lub uniemożliwiającego udział w szkoleniu innym osobom. O zaistniałej sytuacji ADJ ma prawo poinformować́ Policję. ADJ ma prawo do zatrzymania lub żądania uiszczenia przez Klienta kwoty w wysokości odpowiadającej cenie zajęć, w jakich Klient wziął udział, obliczonej w sposób określony w § 8 pkt 3 oraz udokumentowanym kosztom poniesionym w związku z przygotowaniem szkolenia dla takiego Klienta, a także opłat określonych w § 5 pkt 2, jeśli mają zastosowanie. Rozliczenie winno nastąpić w terminie 7 dni od poinformowania Klienta o wykreśleniu z listy uczestników szkolenia z wyżej wymienionych przyczyn.
 • Klient jest zobowiązany do poszanowania powierzonego mu mienia ADJ. 
 • W przypadku zażywania leków lub innych środków mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg szkolenia, Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie instruktora przed zajęciami praktycznymi.
 • Klient może wziąć udział w zajęciach teoretycznych w formie e-learningu. Aby odbyć zajęcia w takiej formie, konieczne jest posiadanie komputera z systemem operacyjnym nie starszym niż Windows XP z dostępem do Internetu. Udział w części teoretycznej szkolenia w formie e-learningowej Klient deklaruje w Podaniu. Na adres e-mail, Klient otrzymuje login, hasło oraz adres strony internetowej do zalogowania, w celu rozpoczęcia szkolenia. Hasło można zmienić podczas pierwszego logowania. 
 • W przypadku kursów prawa jazdy, po ukończeniu szkolenia Klient obowiązany jest do wzięcia udziału w egzaminach wewnętrznych. W zakresie innych szkoleń egzaminy wewnętrzne odbywają się, jeśli tak określono w planie szkolenia. 
 • Protokoły ze zdanych egzaminów wewnętrznych oraz ewentualne protokoły z niezdanych egzaminów są dołączane do dokumentacji szkoleniowej.
 • Egzaminy wewnętrzne w zakresie kursów prawa jazdy są przeprowadzane na podstawie przepisów ustawy o kierujących pojazdami.
 • Klientowi, który zakończył szkolenie oraz uzyskał pozytywne wyniki egzaminów wewnętrznych, ADJ wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

§ 7 ZASADY UCZESTNICTWA W EGZAMINACH PAŃSTWOWYCH
 • W zakresie szkoleń określonych w § 1 pkt 3 ADJ zobowiązuje się do uzgodnienia terminu egzaminu zewnętrznego z jednostką egzaminującą (wymienioną w § 3 pkt 3, odpowiednią z uwagi na rodzaj szkolenia). Informację o terminie egzaminu Klient otrzymuje SMS-em oraz na adres e-mail.
 • Warunkiem wyznaczenia egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej, którą ADJ wpłaca na rachunek jednostki egzaminującej, w wysokości określonej przez tę jednostkę. Informację o wysokości opłaty egzaminacyjnej Klient otrzymuje w chwili składania Podania, przy czym opłata jest ustalana przez jednostkę egzaminującą i może ulec zmianie.  
 • W przypadku egzaminu poprawkowego lub nieobecności na egzaminie w ustalonym terminie, Klient może przystąpić do kolejnego egzaminu po ponownym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Opłaty egzaminacyjne nie podlegają zwrotowi.
 • W przypadku poinformowania ADJ w terminie 7 dni przed wyznaczoną datą o niemożności przystąpienia do egzaminu, ADJ uzgadnia nowy termin egzaminu w ramach wniesionej opłaty egzaminacyjnej. Informację należy przekazać pocztą email na adres: grupa.akademia@gmail.com.

§ 8 ZASADY REZYGNACJI I PRZERWANIA SZKOLENIA 
 • Klient jest uprawniony do rezygnacji z kursu na pisemny wniosek złożony w biurze ADJ. Po otrzymaniu wniosku o rezygnacji ADJ wydaje odpowiednie dokumenty dotyczące szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji Klient jest obowiązany do uiszczenia opłaty za zajęcia, w których wziął udział, obliczoną zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu oraz opłat określonych w § 5 pkt 2, jeśli mają zastosowanie. W przypadku rezygnacji po dokonaniu zapisu, a przed pierwszymi zajęciami Klient ponosi koszt obsługi zapisu, w tym przygotowania miejsca dla uczestnika szkolenia, w wysokości 10% ceny kursu.
 • W przypadku rozliczenia w związku z rezygnacją z kursu określa się wartość zajęć teoretycznych i praktycznych odpowiednio po połowie ceny kursu. Cenę godziny zajęć oblicza się dzieląc połowę ceny kursu przez ilość zajęć teoretycznych lub zajęć praktycznych. Jeśli w dane szkolenie składa się wyłącznie z zajęć praktycznych, cenę kursu dzieli się przez ilość godzin zajęć praktycznych. Przy czym jako godzinę kursu, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, rozumie się 45 minut zajęć teoretycznych i 60 minut zajęć praktycznych, w przypadku pozostałych kursów określają to programy szkoleń jednostek egzaminujących.
 • Rozliczenie z tytułu rezygnacji z kursu winno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1.  
 • W przypadku gdy Klient przerwał kurs na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a cena wskazana w cenniku ADJ ogłaszanym na odpowiedniej stronie – określonej w § 1 pkt 6 – wzrosła, Klient może przystąpić do realizacji dalszej części kursu po dokonania odpowiedniej dopłaty. Jeśli Klient nie uiści różnicy w cenie, ADJ ma prawo odmówić Klientowi uczestnictwa w szkoleniu, a rozliczenie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni.

§ 9 POJAZD SZKOLENIOWY NA EGZAMINIE
 • W zakresie kursów prawa jazdy na wniosek Klienta istnieje możliwość uczestniczenia instruktora ADJ w egzaminie państwowym, a także możliwość zdawania egzaminu państwowego pojazdem ADJ.
 • Opłata za uczestnictwo instruktora ADJ w egzaminie wynosi 100 zł.
 • Opłata za zdawanie egzaminu praktycznego pojazdem ADJ kat. B, C,C+E,D jest równa trzykrotności ceny jednej godziny zajęć dodatkowych/uzupełniających, określonej na stronie: www.naukajazdy.wroc.pl. W takim przypadku Klient jest obowiązany do załatwienia wszelkich formalności w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego związanych z podstawieniem takiego pojazdu do egzaminu.
 • Opłata za zdawanie egzaminu praktycznego pojazdem ADJ kat. A,A1,A2 jest równa czterokrotności ceny jednej godziny zajęć dodatkowych/uzupełniających, określonej na stronie: www.naukajazdy.wroc.pl. W takim przypadku Klient jest obowiązany do załatwienia wszelkich formalności w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego związanych z podstawieniem takiego pojazdu do egzaminu.
 • W czasie egzaminu nie ma możliwości kontrolowania pojazdu przez instruktora ADJ, w związku z czym w przypadku uszkodzenia pojazdu, koszty naprawy pojazdu pokrywa sprawca uszkodzenia.
 • W przypadku kursów innych niż prawo jazdy, ADJ zapewnia Klientom odpowiednie maszyny i urządzenia na egzamin, w ramach ceny szkolenia. 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 • Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, jeśli Klient odbył wymagane przepisami prawa zajęcia i zaliczył z wynikiem pozytywnym egzaminy wewnętrzne (teoretyczny i praktyczny).
 • Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez ADJ. ADJ jest obowiązana do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni. Jeśli ADJ nie udzieli odpowiedzi w tym terminie, reklamację uważa się za uznaną. Reklamacje należy składać pocztą e-mail, na adres: grupa.akademia@gmail.pl lub pisemnie w biurze ADJ. 
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili złożenia Podania o udział w szkoleniu, do chwili zakończenia takiego szkolenia, tj. do wydania zaświadczenia o jego ukończeniu lub rezygnacji Klienta, o której mowa w § 8 pkt 1, bądź wykreślenia Klienta z listy uczestników szkolenia na podstawie § 6 pkt 4. W przypadku uczestniczenia instruktora ADJ lub podstawienia pojazdu ADJ na egzamin, § 9 Regulaminu pozostaje w mocy do chwili zakończenia egzaminu państwowego.
 • W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego, a w przypadku, gdy pozwanym byłby ADJ również sąd właściwy dla miejsca wykonywania szkolenia.  

Informacja udzielona podczas zbierania danych osobowych:
 • Administratorem danych jest Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy, ul. Bierutowska 1A, 51-317 Wrocław ,wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP: 8971207707, REGON: 932721100, email: adjsuperosk@gmail.com.
 • Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
– rekrutacja na kurs, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”;
– wykonanie umowy, dokumentowanie przebiegu kursu, realizacja reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
– marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
– kontakt w sprawie koordynacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
– udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
– rekrutacja pracownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu:       
– blokowania korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe; 
– marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej, – archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy usług niezbędnych do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy tj.: usługi prawne, usługi IT, usługi podwykonawców; dostawcom systemów informatycznych; operatorom pocztowym i kurierskim; bankom w zakresie realizacji płatności; organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
– wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
– realizacji reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji. 
Okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą;
– marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
– wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po 1 roku;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podania danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
 • Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


Właściciel Akademii Dobrej Jazdy
Zofia Rabsztyn