Według normy PN-EN ISO 9712 personel badań nieniszczących podlega ponownej recertyfikacji oraz odnowieniu. Czym różnią się te dwa pojęcia? Już tłumaczymy!

Nawiązując do punktu 9.4.1 normy PN-EN ISO 9712 maksymalny okres ważności certyfikatu personelu badań nieniszczących wynosi pięć lat. Okres ten powinien się rozpocząć (data wydania certyfikatu) w chwili spełnienia wszystkich wymagań dotyczących certyfikacji tj. szkolenie, praktyka, pozytywne badanie wzroku oraz zdany egzamin.

Odnowienie

Przed zakończeniem pierwszego okresu ważności certyfikatu i po każdych 10 latach, certyfikacja może być odnowiona przez jednostkę certyfikującą na nowy, pięcioletni okres po przedstawieniu:

– udokumentowanego potwierdzenia pozytywnego badania zdolności widzenia wykonanego w czasie ostatnich 12 miesięcy,
– weryfikowalnego, udokumentowanego potwierdzenia ciągłej zadowalającej pracy, bez istotnych przerw w metodzie oraz sektorze w którym wnioskowane jest odnowienie certyfikatu.

Podsumowując, do odnowienia certyfikatu NDT musimy udokumentować dla jednostki certyfikującej pozytywne przeprowadzenie badania zdolności widzenia, oraz udokumentowanie tego, iż w swojej pracy zawodowej wykonujemy odbiory NDT, w których jesteśmy certyfikowani.

Re-certyfikacja

Przed zakończeniem każdego, drugiego okresu ważności (co 10 lat), osoba certyfikowana może być re-certyfikowana przez jednostkę certyfikującą na nowy okres pięciu lat lub mniej pod warunkiem, że spełnia kryterium dla odnowienia tj. udokumentowała pozytywne badania zdolności widzenia wykonanego w czasie ostatnich 12 miesięcy oraz spełnia poniższe kryteria (dla 1 i 2 stopnia):

– Osoba powinna zdać z wynikiem pozytywny egzamin praktyczny, który wykazuje ciągłość kompetencji do prowadzenia działań w określonym certyfikacie.

– Egzamin powinien obejmować badanie próbek egzaminacyjnych odpowiednich do zakresu re-certyfikacji oraz dla stopnia 2. opracowania pisemnej instrukcji badań.

Osoba starająca się o odnowienia bądź re-certyfikacje ma w obowiązku rozpoczęcie procedur wymaganych do w/w rzeczy.


W Polskim Instytucie Certyfikacji przeprowadzamy odnowienia oraz re-certyfikacje osób personelu NDT. Serdecznie zapraszamy!